Vivendas Horta

HRT_01_BN
HRT_02_BN
HRT_03_BN
HRT_04_BN
HRT_05_BN
bwd 1/5 fwd

 

HRT_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOME:  EDIFICIO DE 32 VIVENDAS EN HORTA (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO:  CALLE DE HORTA, 215-245

DATA:  SETEMBRO 1997

CLIENTE/PROMOTOR:  YONET S.A.

CONSTRUCTOR:  PARES S.A.

COLABORADORES: ANTONIO SANCHEZ-FORTUNY, arquitecto, ARMAND MUNIESA, arqto. técnico

PRESUPOSTO* (P.E.M.):  1.931.652,91€

SUP. CONSTRUIDA:  4.068,93 m2

Os criterios mantidos no proxecto responden á distribución de volumes e ocos, así coma no tratamento de fachadas (color e texturas) e remates cunha composición equilibrada.

Un dos obxectivos da ordenación do estudio de detalle, era a “formalización dunha nova fachada na calle Horta, reformulando unha nova sección viaria dando una solución ó problema que, a nivel de paisaxe urbano planteaba a mediana vista do edificio sito na esquina da rúa de Coimbra e a rúa de Horta.

A nova edificación  plantéase, en función do obxectivo enunciado, coma un volume de proporcións alargadas que dan un máximo de fachada á rúa de Horta e ó Parque de la Amistad e cunha altura constante que permite una lectura unitaria do conxunto. Esta altura coincide ca do edificio sito na esquina da rúa Coimbra, có obxectivo de resolver de forma unitaria a fachada do conxunto da rúa Horta.

As dificultades topográficas orixinadas pola rasante da rúa Horta resolvéronse mediante a previsión dunha calzada de ancho e sección uniforme, de acordo cás presicións municipais, e unha plataforma de acceso as vivendas de sección e rasante constante que permite fixar unha mesma altura reguladora do edificio, a fin e efecto de tapala medianeira existente.

O desnivel entre a rúa Horta e o Parque de la Amistad resolveuse con dúas plantas soto para aparcamento de vehículos.

 

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105