Parque Central Girona

PCG_f01_BN
bwd 1/1 fwd

 

PCG_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOME: PARQUE CENTRAL EN GIRONA

EMPLAZAMENTO:  PARCELA DELIMITADA POLA PLAZA DE EUROPA, CALLE OBISPO SIVILLA, CALLE SANTA EUGENIA

DATA: XULIO 1990

CLIENTE/PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE GIRONA

CONSTRUCTOR: HUARTE S.A.

COLABORADORES:

PRESUPOSTO (P.E.M.): 1.250.038,07 €

SUP.CONSTRUIDA: 55.100 m2

Este proxecto se desenvolve en unha primeira e substancial fase do Plan Especial do Sistema de Espacios Libres do Sector "Parc Central", que tivo por obxecto establecelas bases ordenatórias dunha parte fundamental para a configuración do novo centro de Girona.

O proxecto comprende o área que queda a poniente do viaducto de Renfe e da estación de autobuses. Sen embargo non se inclúen as áreas de aparcamento comprendidas entre a Estación de autobuses e o edificio de Cafés Cornellá, así como la parte de "praza" que queda parcialmente ocupada por este edificio.

O concepto de parque ven moi marcada por a súa configuración fortemente lineal e súas relacións de continuidade coa calle lonxitudinal e os elementos que como o viaducto do tren e a Estación de autobuses o delimitan.

O proxecto non pretende violentar estas circunstancias tipolóxicas, senón que se adecúan mediante un tratamento que se basa na disposición da arboleda, e que evita os volumes construídos, excepto aqueles puntos singulares. Se trata pois dunha proposta que poderiamos calificar de "blanda" polo uso primordial da vexetación como material de configuración do parque e que poderiamos clasificar tamén de "aberta" no sentido que é un marco espacial na que ó largo dos anos quede un progresivo enriquecemento con elementos simbólicos, artísticos ou de equipamentos, e de como se han ido formando e madurando os grandes parques das cidades.

Así mesmo o parque responde a estructura básica determinada polo Plan Especial, que articula a súa relación ca cidade. No ámbito do proxecto distinguimos o Parque Central, propiamente dicho que alcanza lonxitudinalmente o espacio entre a Praza de Europa e a crta. Santa Eugénia, e os xardíns, confrontado ca plataforma do tren, que teñen uns usos máis específicos e complementarios.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105